เมนูหลัก อบต.  
 
เกี่ยวกับ อบต.เวียงห้าว
 ประวัติความเป็นมา
 ที่ตั้งอาณาเขต
 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์
งานนโยบายและแผน
 ข้อบัญญัติตำบล
 ติดตามและประเมินโครงการ
 แบบติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนา 3 ปี
งานบริหารงานบุคล
 แผนอัตราำกำลัง 3 ปี
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพนักงานจ้าง 4 ปี
 ประกาศใช้แผนพนักงานจ้าง 4 ปี
 แผนพนักงานส่วนตำบล
 ประกาศใช้แผนพนักงานส่วนตำบล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย หมู่ที่ 5
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากไฟป่าและหมอกควัน
งานการเงิน
 รายงานงบการเงินประจำีปี
 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2557
 งบทรัพย์สิน 57
จดหมายข่าวเวียงห้าว
 จดหมายข่าว
Download แบบฟอร์ม
 แบบฟอร์มต่างๆ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ 2558
กองช่าง
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 กฏกระทรวงให้ใช้ บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
 ฝ่ายปกครอง  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน  

กิจกรรม อบต.เวียงห้าว

 
   
  โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตำบลเวียงห้าว
 
   
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
 
   
  โครงการจัดเวทีประชาคมและอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558
 
   
  ธกส.พาน สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลเวียงห้าว
 
   
< แสดงทั้งหมด >
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เวียงห้าว  
  ขอเชิญร่วมงาน " เป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง…
  การออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
  กาหนดเวลารับชาระภาษี
  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนตำบลเวียงห้าวร่วมงานกีฬา…
  ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ

 
   
    < แสดงทั้งหมด >  
 
  ข่าวประกวดราคา อบต.เวียงห้าว  
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลาห้วยร่องกล้าถึงห้วยกองกลาง
  . โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสามเหลี่ยม…
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด…

 
 
   
    < แสดงทั้งหมด >  
 
กระดาน ถาม-ตอบ อบต.เวียงห้าว
Nike and Apple burrow further into the lives of gym bun
srikrungbroker.cc รับสมัครตัวแทนขายพรบ.และประกันภัยรถยน
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน 1,60
ปีนี้ อำเภอจัดงานแห่เทียนพรรษาไหมคับ


 
   
< แสดงทั้งหมด >
กองช่าง อบต.เวียงห้าว
กฏกระทรวงให้ใช้ บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 

 
< แสดงทั้งหมด >

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.เวียงห้าว

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ 2558

 
< แสดงทั้งหมด >

Download แบบฟอร์ม อบต.เวียงห้าว
แบบฟอร์มต่างๆ
 

 
< แสดงทั้งหมด >

จดหมายข่าวเวียงห้าว อบต.เวียงห้าว

จดหมายข่าว

 
< แสดงทั้งหมด >

งานการเงิน อบต.เวียงห้าว
งบทรัพย์สิน 57
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2557
รายงานงบการเงินประจำีปี
 

 
< แสดงทั้งหมด >

งานบริหารงานบุคล อบต.เวียงห้าว
ประกาศใช้แผนพนักงานส่วนตำบล
แผนพนักงานส่วนตำบล
ประกาศใช้แผนพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพนักงานจ้าง 4 ปี
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราำกำลัง 3 ปี
 

 
< แสดงทั้งหมด >

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เวียงห้าว
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากไฟป่าและหมอกควัน
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย หมู่ที่ 5
 

 
< แสดงทั้งหมด >

  สถานที่สำคัญ อบต.เวียงห้าว  

 
วัดห้วยสัก
 
หนองเวียงห้าว
 
หอป่อเจ้าดอยงาม
 
วัดสันป่าหนาด
 
วัดดอยงาม
 
พระธาตุดอยงาม

 
    < แสดงทั้งหมด >  
 
   สินค้า OTOP อบต.เวียงห้าว  

 
ตัวอย่างสินค้า OTOP

 
    < แสดงทั้งหมด >