พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์  แหล่งผลิตลำใย  ถ้ำผาโขงงามสดใส  เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร  งามตระการพระธาตุสามดวง  เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
  ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ
สภาพทั่วไป
ภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ อบต.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่ สำนักงานปลัด
อำนาจหน้าที่ กองคลัง
อำนาจหน้าที่ กองช่าง
อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 
  โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ 2567 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 1 ปีงบฯ 66
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2566 ไตรมาส 2
คู่มือการตรวจฎีกา
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดูทั้งหมด  
 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2567
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี2567
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
ดูทั้งหมด  
 
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกฯ ปีงบ 66
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบฯ 66
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เอกสารแนบท้าย)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดูทั้งหมด  
 
ตารางรายรับ-รายจ่ายจริง (ปีงบประมาณ 2559)
ตารางรายรับ-รายจ่ายจริง (ปีงบประมาณ 2558)
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดูทั้งหมด  
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) ปีงบประมาณ 67 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) ปีงบประมาณ 67 เดือน มกราคม 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) ปีงบประมาณ 67 เดือน ธันวาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) ปีงบประมาณ 67 เดือน พฤศจิกายน 2566
ดูทั้งหมด  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วิเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วิเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดูทั้งหมด  
 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบฟอร์มเอกสารขึ้นทะเบียน ผู้พิการ
แบบฟอร์มเอกสารขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ดูทั้งหมด  
 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ฐานข้อมูลผูู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รายงานสรุปสถานการณ์การเงิน ประจำปี 2559
โครงการหลักประกันสุขภาพฯที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี 2559
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบฟอร์มเอกสารขึ้นทะเบียน ผู้พิการ
แบบฟอร์มเอกสารขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2563
ดูทั้งหมด  
 
เปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะโครงการซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย
เปิดผยราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย2 บ้านสันใต้ หมู่ที่ 4
ราคากลาง ประกวดราคาก่อสร้างอาคาร ม.1
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง)บ้านสันป่าหนาด หมู่ที่2 เชื่อมบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลดอยงาม
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงห้าว
ดูทั้งหมด  
 
บริการบัตรคิว
ประกาศยกเลิกการไม่เรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน
การลดขั้นตอน และระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กระบวนการบริการประชาชน
กระบวนการบริการประชาชน
ดูทั้งหมด  
 
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของกลุ่มเสรีไทยในยุคสงครามโลก
เหล่าโวด
ดอยด้วน ดอยงาม หรือดอยหัวง้ม
พระธาตุช้างหิน
พระธาตุแก้วจุฬามณีศรีเวียงงาม(ม่อนฤๅษี)
ดูทั้งหมด  
 
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ในระบบ E-planNACC)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 จากระบบ e-PlanNACC
แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 67
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ในระบบ E-planNACC)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 จากระบบ e-PlanNACC
ดูทั้งหมด  
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.65
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
กฏกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคารฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสาร พ.ศ. 2540
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ดูทั้งหมด  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบ 2566
รายงานข้อมูลสถิติให้บริการประชาชน ประจำปีงบฯ 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 2564
ดูทั้งหมด  
 
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บภาษี
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี/ผู้รับผิดชอบนักวิชาการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ/ผู้รับผิดชอบนักพัฒนาชุมชน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ/ผู้รับผิดชอบนักจัดการงานทั่วไป
ดูทั้งหมด  
 
รายงานผลการดำเนินการ Happy Workplace องค์กรสุขภาวะ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 O19
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี 2567 O18
การขับเคลื่อนจริยธรรมo21
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o25
ดูทั้งหมด  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายการโอนงบประมาณ งบลงทุน 2565
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดูทั้งหมด  
 
ข้อมูลตลาดในตำบลเวียงห้าว 2566
มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
มาตรฐานการป้องกันภัยทางถนน
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
มาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชนในงานต่าง ๆ ของ อบต.เวียงห้าว (คู่มือประชาชน)
ดูทั้งหมด  
 
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบฯ 2565 รอบ 6 เดือน
แจ้งผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบฯ 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบฯ 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบฯ 2563 รอบ 6 เดือน
ดูทั้งหมด  
 
ประชาสัมพันธ์ การรับสนัมครเข้าร่มเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.
รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค. 65 (มีการมอบหมายงาน ITA)
รายงานการประชุมประจำเดือน เม.ย. 63 (มีการมอบหมายงาน ITA)
แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูทั้งหมด  
 
บันทึกขอความอนุเคราะห์กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ทรัพย์สิน
ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประกาศการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะฯ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.เวียงห้าว
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ดูทั้งหมด  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
รายงานการประชุมพนักงานประจำเดือน ก.พ. 2565
ประชุมพนักงานเพื่อยกระดับการประเมิน ITA 13-2-65
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2565
การส่งเสริมการแต่งกายของพนักงาน รูปภาพ
ดูทั้งหมด  
 
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
เชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
ดูทั้งหมด  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบฯ 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.เวียงห้าว ปีงบ 66
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบฯ 2565 รอบ 6 เดือน
ดูทั้งหมด  
 
คะแนน LPA 2566
คะแนน LPA 2563
คะแนน LPA 2562
คะแนน LPA 2561
 
ภูมิปัญญาพื้นบ้านสมุนไพรพื้นบ้าน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศาสนาและประเพณีในพื้นที่ตำบลเวียงห้าว
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน
ภูมิปัญญา หมอเมือง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซ้าหวด
ดูทั้งหมด  
 
แจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน
จดทะเบียนพาณิชย์
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด  
 
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ปี 2566
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ปี 2567
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ปีงบฯ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
ดูทั้งหมด  
 
ประชุมพนักงานเพื่อยกระดับการประเมิน ITA 13-2-65
รายงานการประชุมพนักงานเพื่อยกระดับการประเมิน ITA
 
การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบฯ 2566 (รอบ 12 เดือน)
มาตรการส่งเเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบฯ 2567
มาตรการส่งเเสริมคุณธรรมฯ ปีงบฯ 2566
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบฯ 2566
มาตรการส่งเเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบฯ 2566
ดูทั้งหมด  
 
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลเวียงห้าว ปี 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2564
 
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ปีงบฯ 2566
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบฯ 2566 รอบ 12 เดือน
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีฯ 2567
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ปีงบ 2567
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบฯ 2566 รอบ 6 เดือน
ดูทั้งหมด  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2567
ขอเข้ารับฟังการประชุมสภา
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
กิจกรรมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าฯ ปี พ.ศ.2566
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบฯ 2566
 
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบฯ 2566
 
ตัวชี้วัด 98
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
 
คู่มือปฏิบัติงาน ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560/ผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
คู่มือการจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ใบถอน/ผู้รับผิดชอบนักวิชาการเงินและบัญชี
คู่มือการตรวจฎีกา/ผู้รับผิดชอบนักวิชาการเงินและบัญชี
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี/ผู้รับผิดชอบนักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
 

หัวหน้าส่วนราชการนายสุปรีชา วันเงิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
เบอร์โทร 0947031255นางกมลศรี สงวนกิจรุ่งนภา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
เบอร์โทร 0849507881นายประพันธ์ สุภาวดี
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 0835734862นายอดุลย์ ยอดทองคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0641103725นายวิรัตน์ หน่อแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0813862418นายประพันธ์ สุภาวดี
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 0835734862

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
111 หมู่ 7 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 053-721022  อีเมล์ : saraban@wianghao.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/wianghao
 
ผู้เข้าชมเว็บ 1791011 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน
Copyright © 2016 www.wianghao.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

شرط بندی پرسپولیس شرط بندی استقلال شرط بندی روی تراکتورسازی تبریز شرط بندی روی سپاهان شرط بندی رئال مادرید بارسلونا شرط بندی شرط بندی psg سایت شرط بندی جام جهانی شرط بندی جام جهانی 2026 سایت شرط بندی جام جهانی 2026 بازی انفجار رایگان سایت انفجار ضریب بالا بهترین سایت شرط بندی فارسی شرط بندی بدون فیلتر شرط بندی بازی رولت شرط بندی پوکر شرط بندی مونتی شرط بندی سنگ کاغذ قیچی شرط بندی بلک جک کرش رویال بت پاسور شرط شرط بندی تخته نرد آنلاین انفجار 2 بت شرط بندی بازی اسلات شرط بندی بازی پوپ سایت سامان بت ریور پوکر 2024 سایت 4030bet ورود به بازی انفجار دنس بت شرط بندی انفجار دنس آموزش بازی پوکر سایت شرط بندی 123 بهترین شرط بندی بهترین سایت شرط بندی انفجار اپلیکیشن بازی انفجار دانلود بازی انفجار انفجار بازی ربات بازی انفجار کازینو آنلاین ایرانی انفجار پولساز ورود به بازی انفجار بازی انفجار با شارژ 10 تومن سایت bet betyek وان ایکس برو آدرس سایت بت یک سایت دوست دختر اونلی فنز فارسی پیدا کردن دوست دختر ورود به ریور پوکر پدرام مختاری پویان مختاری نازنین همدانی مونتیگو داوود هزینه بیوگرافی آیسان اسلامی بیوگرافی دنیا جهانبخت سایت رسمی حسین تهی بیوگرافی کوروش وانتونز سایت آرتا وانتونز رها وانتونز بیوگرافی ربکا قادری سحر قریشی بیوگرافی تتلو بیوگرافی مهدی طارمی الناز شاکردوست سایت عادل فردوسی پور بیوگرافی نیلی افشار بیوگرافی محمدرضا گلزار سایت armin2afm بیوگرافی شادمهر عقیلی بیوگرافی سردارآزمون بیوگرافی علیرضا بیرانوند بیوگرافی رامین رضاییان وریا غفوری بیوگرافی علی دایی بیوگرافی پوریا پوتک مدگل سایت حصین بیوگرافی صدف طاهریان فرشاد سایلنت بیوگرافی آریا کئوکسر بیوگرافی sogang بیوگرافی میا پلیز بیوگرافی مهراد هیدن سایت رسمی سهراب ام جی بیوگرافی علیرضا جی جی بیوگرافی بهزاد لیتو اشکان فدایی بیوگرافی رضا پیشرو بیوگرافی گلشیفته بیوگرافی هیپ هاپولوژیست بیوگرافی سارن بیوگرافی آدام مرادی بیوگرافی محمد هلاکویی بیوگرافی علی حسنی سایت رسمی علی حسنی بیوگرافی ساسی خواننده بیوگرافی ابی باربد معصومی حسینی فایننس بیوگرافی امیرحسین نام آور بیوگرافی امین فردین بیوگرافی فرزاد وجیهی سایت سیب بت سایت jetbet آدرس جدید بت فوروارد وان ایکس بت سایت abt90 بازی انفجار سایت شرط بندی فاز بت بهترین سایت شرط بندی انفجار ورود به آلپاری آلپاری فارکس آدرس بروکر آلپاری بدون فیلتر ثبت نام در بروکر آلپاری فارسی صرافی کوکوین ربات فارکس بهترین سایت تتر