พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์  แหล่งผลิตลำใย  ถ้ำผาโขงงามสดใส  เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร  งามตระการพระธาตุสามดวง  เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
  ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ
สภาพทั่วไป
ภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ภารกิจ อบต.
 
  โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่
 
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2558
งบแสดงสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2558
งบแสดงสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2558 (งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558)
งบแสดงสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2558 (งบแสดงฐานะการเงิน)
งบแสดงสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2558 (ปรับปรุงบัญชีรายการทั่วไป)
ดูทั้งหมด  
 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด  
 
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 
ตารางรายรับ-รายจ่ายจริง (ปีงบประมาณ 2558)
ตารางรายรับ-รายจ่ายจริง (ปีงบประมาณ 2559)
 
รอเพิ่มข้อมูล
ตุลาคม-พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ดูทั้งหมด  
 
การใช้แผนจัดซื้อพัสดุ ปี 59
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 59
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560
ดูทั้งหมด  
 
ใบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ
 
โครงการหลักประกันสุขภาพฯที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี 2559
รายงานสรุปสถานการณ์การเงิน ประจำปี 2559
 
มาตรฐานการพัฒนาและดำเนินงานด้านเอดส์
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
แนวทางปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการและผุ้ป่วยเอดส์
 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านสันใต้ ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/2 หมู่ 3 บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกองควาย หมู่ 6 บ้านดงมีชัย ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ 1 บ้านดอยงาม ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 (หน้าโรงปุ๋ยหมัก) หมู่่ 8 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ดูทั้งหมด  
 
ประกาศปรับลดและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน
กระบวนการบริการประชาชน
กระบวนการบริการประชาชน
การลดขั้นตอน และระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
ดอยเวียงห้าว ( ดอยงัวง้ม )
หนองเวียงห้าว
วัดสันป่าหนาด
 
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต
ประกาศการกำหนาดนโยบายความโปร่งใส
คำประกาศเจตจำนง
คำแถลงนโยบาย
บันทึกแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ
ดูทั้งหมด  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและอบต. 2537
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการอบต.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภา
ดูทั้งหมด  
 
 
 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว ยกฐานะขึ้นจากการเป็นสภาตำบลเวียงห้าว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

 
ที่ตั้ง
ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าวปัจจุบันนี้ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านร่มโพธิ์งาม ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพาน ประมาณ 16 กิโลเมตร และตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ 65 กิโลเมตร ตำบลเวียงห้าว มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
ทิศเหนือ       ติดกับ   ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้            ติดกับ   ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันอก  ติดกับ   ตำบลป่าแงะ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก  ติดกับ   ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 
เนื้อที่
ตำบลเวียงห้าว มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 68 ตารางกิโลเมตร
 
ภูมิประเทศ
ตำบลเวียงห้าว มีลักษณะเป็นที่ราบตรง ทิศตะวันออกเป็นป่า และภูเขาเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ราบส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม
 
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1  บ้านดอยงาม
หมู่ที่ 2  บ้านสันป่าหนาด
หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งสามเหลี่ยม
หมู่ที่ 4  บ้านสันใต้
หมู่ที่ 5  บ้านห้วยสัก
หมู่ที่ 6  บ้านดงมีชัย
หมู่ที่ 7  บ้านร่มโพธิ์งาม
หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งพัฒนา
 
ประชากร
มีทั้งสิ้น 6,772 คน เป็นชาย 3,402 คน หญิง 3,370 คน
(ที่มา สำนักงานทะเบียนราฎรอำเภอพาน กันยายน 2558)
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
111 หมู่ 7 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 052-029205  อีเมล์ : wianghao@hotmail.com
 
ผู้เข้าชมเว็บ 80888 ครั้ง กำลังออนไลน์ 7 คน
Copyright © 2016 www.wianghao.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft